§1 Definicje

1. „Akcja” – akcja społeczna mająca na celu aktywizację ruchową wśród uczestników akcji, prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
2. „Organizator” – przez organizatora Akcji rozumie się Fundację Peace Festival z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Wyspiańskiego 9, 32-500 Oświęcim, posługującą się numerem NIP: 549-32-81-498, oraz numerem KRS: 0000333185;
3. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Akcji, o którym mowa w §3 Regulaminu;
4. „Aplikacja” – dostarczona przez Fundację Peace Festival specjalnie na potrzeby przeprowadzenia Akcji, dedykowana aplikacja, dostępna na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi: iOS od 7 albo wyższy, oraz Android od 4.0 albo wyższy;
5. „Kilometry” – ilość kilometrów przebyta przez Uczestników w ramach Akcji od dnia 2 lutego 2018 r. do dnia 12 czerwca 2018 r.;
6. „Drużyna” – ustanowiona przez Uczestników według schematu przygotowanego przez Organizatora grupa, określona indywidualizującą nazwą własna; członkowie Drużyny będą wspólnie rywalizowali w ramach Akcji (schemat dostępny jest na stronie www.run4life.pl/challenge);
7. „Rywalizacja” – zmagania Uczestników w ramach Akcji, odbywające się zgodnie z zasadami fair play, sportowej rywalizacji i postanowień niniejszego Regulaminu;
8. „Dyscyplina” – dyscyplina biegowa jako aktywność sportowa, która jest jedyną dozwoloną formą rywalizacji Uczestników w ramach Akcji;
9. „Strona internetowa akcji” – witryna internetowa pod adresem www.run4.life.pl, na której znajduje się opis Akcji, Regulamin, oraz link z możliwością pobrania Aplikacji.

§2 Cel akcji

1. Cele przeprowadzenia Akcji są następujące:
a) aktywizacja ruchowa Uczestników, oraz promocja zdrowego trybu życia poprzez współzawodnictwo sportowe;
b) budowanie solidarności pomiędzy Uczestnikami Akcji;
c) propagowanie celów statutowych Organizatora;
2) Po zakończeniu Akcji zostanie wyłoniona i nagrodzona najlepsza drużyna, której Uczestnicy wspólnie, „wybiegają”, tj. przebędą największą liczbę kilometrów, co zostanie potwierdzone pomiarami przeprowadzonymi przy wykorzystaniu dedykowanej Aplikacji mobilnej.
3) Po zakończeniu Akcji zostanie wyłonionych i nagrodzonych 6 najlepszych zawodników spośród wszystkich Uczestników, którzy przy wykorzystaniu dedykowanej Aplikacji mobilnej wybiegał największą liczbę kilometrów.

§3 Uczestnicy

1. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, dysponuje aparatem telefonicznym z pobraną dedykowaną Aplikacją i zarejestruje się w Drużynie za pośrednictwem dedykowanej Aplikacji.
2. Uczestnikiem akcji może być osoba powyżej 16 roku życia, która w chwili rejestracji ma skończone 16 lat. (udział w Akcji za zgodą Rodziców/prawnych Opiekunów). Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dowodu wieku i tożsamości każdego Uczestnika.
3. Uczestnikiem akcji może być osoba zdrowa, która nie ma przeciwskazań od lekarza do uprawiania dyscypliny sportowej, którą jest rekreacyjne i wyczynowe bieganie. Zaleca się̨ również, aby przed wzięciem udziału w Imprezie każdy Uczestnik skonsultował się̨ z właściwym lekarzem odnośnie istnienia przeciwwskazań do uczestnictwa w Akcji, lub intensywności udziału. Poprzez uczestnictwo w Imprezie Uczestnik oświadcza, iż nie cierpi na żadną chorobę̨, która uniemożliwiałaby mu, lub mogłaby mu uniemożliwić w trakcie Akcji bezpieczne uczestnictwo, lub stanowiłaby ryzyko/zagrożenie dla innych Uczestników.
4. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez dedykowaną Aplikację, według wzoru: Miejscowość/Typ szkoły/Klasa/Nick.
6. Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Akcji, a przebyte przez niego kilometry, zaewidencjonowane za pośrednictwem Aplikacji, zostają wliczone do całościowego wyniku Drużyny.
7. Maksymalna ilość Uczestników w ramach jednej Drużyny to 50 (pięćdziesiąt)osób.
8. W ramach przeprowadzanej Akcji Organizator zbiera dane Uczestników w postaci adresu e-mail, oraz zastrzega sobie prawo do ich przetwarzania zgodnie z w/w Regulaminem.
9. Uczestnik potwierdza ponadto, że nie występują̨ żadne inne okoliczności, które uniemożliwiałyby mu udział w Akcji.
10. W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości dotyczących postanowień niniejszego paragrafu Regulaminu, Uczestnik proszony jest o skontaktowanie się z Organizatorem za pośrednictwem maila: hello@run4life.pl

§4 Aplikacja Mobilna

1. Jedyną (wyłączną) dostępną aplikacją, za pośrednictwem (przy wykorzystaniu) której możliwe jest uczestnictwo w Akcji jest aplikacja „Run For Life”, dostępna w sieciach App Store oraz Google Play. Pobranie Aplikacji jest bezpłatne. Koszt dostępu Uczestnika do sieci Internet według stawki operatora, z którym Uczestnika ma podpisaną umowę na dostawę usługi dostępu do tej sieci.
2. Uczestnik musi posiadać telefon z systemem operacyjnym iOS w wersji od 7.0 albo wyższej, lub Android od wersji 4.0 albo wyższej, aby móc korzystać z Aplikacji.
3. Aplikacja zlicza przebyte przez każdego z Uczestników kilometry w trakcie trwania Akcji i sumuje je, aby wskazać ostateczny wynik osiągnięty przez Uczestnika w ramach rywalizacji na koniec Akcji.
4. Aplikacja zlicza przebyty dystans przez każdego z Uczestników akcji i zalicza go automatycznie na poczet wyniku całej Drużyny.
5. Zasady oblicznia wyników czyni dostawca aplikacji na podstawie skryptu korzystającego z modułu GPS w urządzeniu mobilnym. Uczestnik nie ma prawa zanegować wyniku zbieranego przez aplikację.
6. Aplikacja rozpoznaje ruch uczestników, którym jedynym dozwolonym jest bieganie. Inne dyscypliny nie będą brane pod uwagę.
7. Uczestnik musi sam włączyć Aplikację podczas rozpoczęcia zmagań sportowych (każdorazowego biegu) i samodzielnie ją wyłączyć po zakończeniu dyscypliny (każdorazowego biegu).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia na każdym etapie trwania rywalizacji wyników pomiarów, by w ten sposób zadbać oraz zapewnić poprawność ich odczytu, a tym samym uczciwość rywalizacji.

§5 Zasady Akcji

1. Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w Akcji poprzez pobranie Aplikacji na urządzenia telefoniczne, wskazane w Regulaminie, zapoznanie się i akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie „checkboxa” w Aplikacji, i przestąpieniu do wybranej Drużyny.
2. Każda Drużyna wybiera Administratora, który dba o poprawność rywalizacji Uczestników w swojej Drużynie, motywuje ją oraz usuwa i dodaje kolejnych Uczestników w zależności od okoliczności przebiegu Akcji.
3. Uczestnicy w ramach Drużyny rywalizują z innymi Drużynami poprzez dyscyplinę biegową niezależnie od siebie.
4. Drużyna, która „wybiega”, tj. przebędzie największą ilość kilometrów w czasie od 9 lutego 2018 r. do 12 czerwca 2018 r. zostanie nagrodzona przez organizatora Life Festival Oświęcim, Fundację Peace Festival, podczas Bieg Ulicznego, który odbędzie się w czerwcu 2018 roku w ramach imprezy Life Festival Oświęcim 2018.
5. W ramach rywalizacji grupowej odbywa się także rywalizacja indywidualna.
6. Uczestnik, który „wybiega”, tj. przebędzie indywidualnie największą ilość kilometrów w czasie od 9 lutego 2018 r. do 12 czerwca 2018 r., zostanie nagrodzony przez organizatora Life Festival Oświęcim, Fundację Peace Festival, podczas Biegu Ulicznego, który odbędzie się w czerwcu 2018 roku w ramach imprezy Life Festival Oświęcim 2018.

§6 Czas trwania akcji

Akcja trwała będzie od dnia 9 lutego 2018 r. do dnia 12 czerwca 2018 r.

§7 Regulamin

  1. Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na Stronie internetowej dedykowanej Akcji.
  2. Treść Regulaminu, wraz z ewentualnymi jego zmianami, będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej dedykowanej Akcji.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
  4. Ostateczna interpretacja Regulaminu pozostaje po stronie Organizatora.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika jeżeli ten nie będzie przestrzegać niniejszego Regulaminu lub niezgodnie z przeznaczeniem zacznie używać aplikacji celem manipulowania osiągniętych wyników.

§8 Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Akcją jest prawo polskie.