REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO
„RUN 4 LIFE”

16 czerwca 2018 rok.

I Cel:

1.Propagowanie biegania jako uniwersalnego sposobu na podtrzymanie sprawności fizycznej i dbałości o zdrowie.

2.Promocja Powiatu Oświęcimskiego.

3.Promocja Tauron Life Festival Oświęcim.

II Organizator:

1.Fundacja Peace Festival.

2.Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

     III.   Termin i miejsce:

Biegi odbędą się 16 czerwca 2018r. w Oświęcimiu zgodnie z następującym harmonogramem: ( start i meta zbieg ul. Legionów i ul. Garbarskiej)

1.Bieg na rolkach – start godz.11.30    limit czasu – 15 min.

2.Bieg rodzinny  –  start godz.11.45    limit czasu  – 20 min.

3.Bieg  10km –  start godz.10.00 limit czasu – 80min.

4.Bieg 5km  –  start godz.09.00 limit czasu  –  50 min.

UWAGA!! Po przekroczeniu limitu czasowego biegów – zawodnicy, którzy wciąż nie dotrą do mety, mają bezwzględny obowiązek opuścić trasę. 

Biuro zawodów: namiot przy Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, ul. Legionów 11.

Czynne 15.06.2018r. godz. 16.00 – 20.00

16.06.2018r. godz. 7.00 – 11.00

UWAGA! W przypadku wyczerpania limitu zapisów – Biuro Zawodów Czynne będzie jedynie celem wydawania świadczeń zarejestrowanym i opłaconym wcześniej zawodnikom.

Depozyt: Namiot przy Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Czynne 16.06.2018r. godz. 9.00 – 13.00

Trasa biegu: prowadzić będzie ulicami Osiedla Zasole. Planowany jest tzw. „Odcinek Pamięci”, który przebiegać będzie w okolicach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

IV. Warunki uczestnictwa:

Do biegów dopuszczeni zostaną wyłącznie uczestnicy, którzy:

1.Przedstawią aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w biegu lub złożą pisemne oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów imprezy (dla młodzieży do lat 18 oświadczenia podpisują rodzice lub opiekunowie prawni)

2. Uiszczą opłatę startową

3.W biegu na 10km. mogą uczestniczyć zawodnicy od lat 16 – decyduje data urodzenia wg roku kalendarzowego.

4. W biegu na rolkach i w biegu na 5km. mogą uczestniczyć zawodnicy od lat 12 – decyduje data urodzenia wg roku kalendarzowego.

5. W biegu rodzinnym uczestniczyć musi rodzina minimum 3 osobowa z dzieckiem do 18 roku życia, warunkiem sklasyfikowania jest jednoczesne przekroczenie linii mety przez cały skład.

6. Zwolnieni z opłaty są osoby zaproszone przez dyrektora biegu

V Kategorie i dystanse:

1.Bieg na rolkach.

Klasyfikacja generalna kobiet:

1 miejsce – upominek ufundowany przez sponsora.

2 miejsce – upominek ufundowany przez sponsora.

3 miejsce – upominek ufundowany przez sponsora.

Klasyfikacja generalna mężczyzn:

1 miejsce – upominek ufundowany przez sponsora.

2 miejsce – upominek ufundowany przez sponsora.

3 miejsce – upominek ufundowany przez sponsora.

2.Bieg rodzinny.

Klasyfikacja generalna:

1 miejsce – upominek ufundowany przez sponsora.

2 miejsce – upominek ufundowany przez sponsora.

3 miejsce – upominek ufundowany przez sponsora.

3.Bieg 5km.

Klasyfikacja generalna kobiet:

1 miejsce – nagroda o wartości 800 zł.

2 miejsce – nagroda o wartości 700 zł.

3 miejsce – nagroda o wartości 600 zł.

Klasyfikacja generalna mężczyzn:

1 miejsce – nagroda o wartości 800 zł.

2 miejsce – nagroda o wartości 700 zł.

3 miejsce – nagroda o wartości 600 zł.

4.Bieg Główny 10km.

Klasyfikacja generalna kobiet:

1 miejsce – nagroda o wartości 1000 zł.

2 miejsce – nagroda   o wartości 900 zł.

3 miejsce – nagroda   o wartości 800 zł.

Klasyfikacja generalna mężczyzn:

1 miejsce – nagroda o wartości 1000 zł.

2 miejsce – nagroda o wartości 900 zł.

3 miejsce – nagroda o wartości 800 zł.

 

Kategorie wiekowe kobiet:

K1 –  16-19 lat

K2 –  20-29 lat

K3 –  30-39 lat

K4 – 40-49 lat

K5 – 50-59 lat

K6 – >60

Kategorie wiekowe mężczyzn:

M1 – 16-19 lat

M2 – 20-29 lat

M3 – 30-39 lat

M4 – 40-49 lat

M5 – 50-59 lat

M6 – >60

W kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 bilety na koncert finałowy Tauron Life Festival, który odbędzie się 16 czerwca na Stadionie MOSiR w Oświęcimiu.

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniani w klasyfikacji kategorii wiekowych.

* –  podatek od wygranych uiszcza organizator.

  1. Zgłoszenia:

Limity  startujących w poszczególnych biegach:

– „Bieg na rolkach”                                                – 100 zawodników

– „Bieg rodzinny”                                                   – 100 zawodników

– „Bieg główny – Run 4 Life”                               – 650 zawodników

– „Bieg live”                                                             – 650 zawodników

Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu startujących o czym powiadomi w oddzielnym komunikacie jednak nie później niż do dnia 14.06.2017 r.

Zgłoszenie zawodnika uważa się za skuteczne wyłącznie w przypadku dokonania opłaty startowej, imienna lista dostępna będzie na stronie organizatora.

Opłata startowa może być dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych dostępnych po internetowej rejestracji lub pod adresem:

Płatności księgowane są automatycznie. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian  danych w przelewie, w  szczególności tytułu i kwoty  przelewu.

Przyjmowanie  zapisów drogą elektroniczną zostanie  zakończone w dniu  12.06.2018  lub w momencie osiągnięcia  limitu startujących z  zastrzeżeniem  ppkt 2.

W  przypadku nie osiągnięcia limitu startujących do  dnia 12.06.2016r.  zgłoszenia  będą przyjmowane w biurze  zawodów. W razie przekroczenia limitu  startujących w czasie  przyjmowania zgłoszeń w biurze  zawodów uczestnicy powyżej  limitu nie otrzymają medali  pamiątkowych.

Opłata  startowa  wynosi:

do dnia 30.04. bieg na 10 km                – 40 zł.

do dnia 11.06 bieg 10 km                       – 50 zł

W Biurze Zawodów 15-16.06                – 80 zł (gotówka)

Do  dnia 30.04. bieg na 5 km                – 30 zł

do dnia 11.06. bieg 5 km                         – 40 zł

w  Biurze Zawodów 23-24.06.               – 70 zł (gotówka)

Bieg  rodzinny:

Do  dnia 30.04. bieg na 5 km                 – 10 zł

do dnia 11.06. bieg 5 km                         – 15 zł

w  Biurze Zawodów 23-24.06.               – 20 zł (gotówka)

Bieg na  rolkach:

Do  dnia 30.04.                                          – 10 zł

do dnia 11.06.                                           – 15 zł

w  Biurze Zawodów 15-16.06.               – 30 zł (gotówka)

        VI. Świadczenia dla uczestników.

1.W biegach na rolkach, na 5 i 10 km – medal pamiątkowy.

2. Koszulka okolicznościowa

3. Numer startowy.

4. Agrafki.

5. Worek na depozyt.

6. Woda na mecie i na trasie biegu

 

                 VII. Finansowanie

Koszty dojazdu , noclegu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przekazania numeru startowego innej osobie.

  1. Informacje

1.Informacje o biegu dostępne są na stronie: ww.run4life.pl www.powiat.oswiecim.pl

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.

3.Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik zobowiązany jest zakończyć rywalizację i opuścić trasę biegu.

4.Zabrania się zawodnikom którzy zakończyli rywalizację ponownego wbiegania na trasę biegu i przebiegania przez metę.

5.Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

6. W wyjątkowych wypadkach organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach, biorąc pod uwagę zasady współżycia społecznego i charakter zawodów.

                                                                                                                                      DYREKTOR BIEGU